2024-02-22

A rendszer igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy egyetért és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket.

A Szolgáltató az alábbi feltételekkel biztosítja ingyenes apróhirdetéses szolgáltatását:

I. A használati feltételek tartalma

 • A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a retroreceptek.hu (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.retroreceptek.hu oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhetõ információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybe vevõje (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a szolgáltatóra, mind a felhasználóra nézve kötelezõ.
 • Felhasználónak minõsül minden személy, aki megtekinti a weboldalt, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre jelentkezik, illetve a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. A felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit.
 • A hirdetõ olyan természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltató weboldalán hirdetést tesz közzé.
 • Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvõképessége nem korlátozott és nem cselekvõképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvõképtelen kiskorú, aki a szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselõjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 • A szolgáltató bármikor jogosult a szerzõdés egyoldalú módosítására azzal a feltétellel, hogy a módosításról tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követõen a weboldal használata a szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.
 • A szabályzat aktuális változata a weboldal alsó részén elhelyezett menüben, a “Felhasználási feltételek” linkre kattintva érhetõ el.
 • A felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, bejelentkezéssel, továbbá a szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen szabályzat és az annak elválaszthatatlan részét képezõ Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására.
 • A felhasználó viseli és vállalja a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelosséget.
 • A felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat, a weboldal használata során begyûjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a weboldal felhasználó által történõ felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektõl beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja fel.
 • A felhasználó elfogadja, hogy a retroreceptek.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld az igénybevett szolgáltatásokról, amelyek nem minősülnek reklámnak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzõi

 • A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít a felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a szolgáltató által üzemeltetett https://www.retroreceptek.hu honlapon, illetve adatbázisában. A szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával a felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A felhasználó által elhelyezett képeket a szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
 • A weboldal megtekintése és az azon történõ keresés ingyenesen és regisztráció nélkül is lehetséges. A weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követõen ingyenesen, míg más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetõek el. A weboldalon történõ minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
 • A felhasználó kijelenti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a weboldalon elhelyezett hirdetés, tartalom, fényképek a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
 • A weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegû, annak bárminemû igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelõssége.
 • A felhasználó tudomásul veszi, hogy a retroreceptek.hu honlapon elhelyezett tartalomért, adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért a felhasználó felelősséggel tartozik. A szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a felhasználó által feltöltött tartalomért.
 • A szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A szolgáltató azonban minden tõle telhetõt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülõ zavarok mielõbbi elhárítása érdekében.
 • A szolgáltató a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérõ mûködésébõl, megváltozásából, az adatok törlésébõl vagy elvesztésébõl, a szolgáltatás korlátozásából eredõ bármilyen kár megtérítését kizárja.
 • A felhasználó által elhelyezett tartalmat, illetve annak valódiságát a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, az ott található tartalomért a szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a solgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélül eltávolítani. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a szolgáltatónál felmerülõ valamennyi költség és kár megtérítésére.
 • Mivel az internet nyitott és nem tekinthetõ biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkezõ károk tekintetében a szolgáltató kártérítési felelõsségét kizárja.
 • A szolgáltatás mûködtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítõ szolgáltatásnak minõsül.

III. A Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció

 • A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelõ megadására. Kötelezõen megadandó adatok esetén a formai ellenõrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenõrizni és jóváhagyni. Ezt követõen kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. A szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció és annak aktiválása esetén a szolgáltató haladéktalanul biztosítja hirdetés elhelyezésének lehetõségét.
 • A felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a szolgáltató felelõsséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak a szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerzõdés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerzõdés nem minõsül írásban megkötött szerzõdésnek. A szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az bejelentkezés után férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. A felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelõek, pontosak és idõszerûek legyenek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztõ, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelõ adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 • A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható
 • Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történõ felhasználását, és/vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás mûködtetését
 • Tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a szolgáltatás rendeltetésszerû használatától különbözõ célú felhasználása, illetve gyûjtése.

IV. Adatszolgáltatás

 • A szolgáltatás hitelességének megõrzése érdekében a felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés weboldalon történõ megjelenésével egyidõben.
 • A felhasználó köteles pontos és valós elérhetõségeket (teljes név, telefonszám vagy e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a felhasználó ezen adatok alapján nem elérhetõ, akkor a szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférését megszûntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.
 • A weboldalon elérhetõ szolgáltatások közül a szolgáltató az alábbiakat ingyenesen biztosítja: apróhirdetés feladása, regisztráció, kedvenc apróhirdetések gyûjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetõnek.
 • A szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók apróhirdetéseirõl

Tiltott továbbá:

 • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a retroreceptek.hu, vagy a szolgáltatás módosítása végezhetõ el, illetve amely befolyásolhatja a retroreceptek.hu, vagy a szolgáltatás rendeltetésszerû működését,
 • olyan megoldás használata, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütközõ módon történõ felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet mûködését, elérhetõségét befolyásolja;
 • az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidoben végezhetõ pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerûsítõ, illetve megtévesztõ távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 • Az egyes felhasználókat terheli a teljes felelõsség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek a szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértõ cselekedetrõl. A szolgáltató nem vállal felelõsséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredõ károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelõsséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 • A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.
 • A szolgáltatás, valamint a weboldalon a szolgáltató által elérhetõvé tett tartalom szerzõi jogi védelem alatt áll. A szerzõi jogok összessége és az adatbázis elõállítójának védelmét szolgáló jogok a szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerû használatával velejáró olvasáson, képernyõn történõ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történõ merevlemezre történõ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyének hiányában.

VII. A Szerzõdés megszûnése

 • A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a szolgáltatás oldalainak alján elérheto kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerzõdés azonnali hatállyal és automatikusan megszûnik.
 • Amennyiben a felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstõl számított 12 hónapon át nem látogatja, a szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó üzeneteket törölni. A szolgáltató a törlést megelõzõen figyelmezetõ levelet nem köteles küldeni a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerzõdés feltételeit, a szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerzõdés automatikusan és azonnali hatállyal megszûnik.
 • A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egy részét vagy egészét bármikor, elõzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszûntesse.

Jelen felhasználási feltételeket a szolgáltató elõzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.