2024-05-23
Kik vagyunk?

Egy főzős, recept oldal – kicsi plusz retroval.
Honlapunk címe: https://retroreceptek.hu.

 1. Jelen tájékoztató a https://retroreceptek.hu oldalon (továbbiakban Weboldal/Szolgáltató) a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Személyes adatok kezelése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletére (GDPR) az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseire.
 2. A weboldal böngészésének, megfelelõ használatának, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket a felhasználó elfogadja. A weboldal látogatásával, szolgáltatásának igénybevételével, illetve a weboldalra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználási feltételek elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történõ felhasználásához és kezeléséhez.
 3. A felhasználók önként lépnek kapcsolatba szolgáltatóval, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe weboldal szolgáltatását.
 4. Amennyiben a felhasználó a szolgáltató részére díjat fizet, a bizonylaton szereplõ adatokat a számvitelrõl szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
 5. Az adatkezelés célja elsõsorban a weboldal üzemeltetése, és szolgáltatásainak nyújtása, úgy mint a felhasználó azonosítása, vele való kapcsolattartás, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, hirdetési szerzõdés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása, díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése, nyereményjáték szervezése, elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése.
 6. A szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban szereplõ Adatkezelõn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak, valamint azon weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalakon található hivatkozás vezet, illetve a weboldalon megjelenõ nem természetes személyek (ingatlanközvetítõk, hirdetõk stb.) adatkezeléséért. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltetõ harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezései az irányadók.
 7. A weboldal látogatásával rendszerünk automatikusan rögzítheti és tárolhatja a felhasználó IP címét, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, szolgáltató jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerû biztosítása érdekében, az ahhoz szükséges ideig, abban az esetben is ha ehhez a felhasználó nem adta hozzájárulását.
 8. A szolgáltató a weboldalon keresztül elérhetõ szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltatási díjak számlázásához kapcsolódóan, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, lakóhely, irányítószám, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés idõpontja, számlázási cím, elõfizetési státusz, fotó) továbbá a felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.
 9. Ha a felhasználó saját döntése alapján a Facebook/Instagram/Google vagy más közösségi fiókját összeköti a weboldal-fiókjával, akkor szolgáltató a fentieken kívül kezelheti a felhasználó alábbi Személyes adatait: közösségi fiókban profil neve, URL-je, azonosítója, profilképe, e-mail címe.
 10. Elõfordulhat, hogy a szolgáltató tájékoztatása nélkül a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó egyéb szolgáltató, a weboldalon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minõsül a szolgáltató által folytatott Adatkezelésnek, azokért felelõsséget nem vállal. A szolgáltató mindent megtesz az ilyen jellegû adatkezelések megakadályozása és kiszûrése érdekében.
 11. Az érintett kérelmére a szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl. A felhasználó, a szolgáltató címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve online ûrlapunk igénybevételével kérheti ezen adatokat. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatást.
 12. A felhasználó kérheti a szolgáltató által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. A legtöbb adat a weboldalon belül, a felhasználó által is módosítható.
 13. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követõen a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók vissza.
 14. Harmadik személy vagy hatóságok számára a szolgáltató személyes adatokat – hacsak jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik – kizárólag hatósági megkeresés vagy határozat alapján, vagy a felhasználó elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén ad ki.
 15. Az adatok forrása minden esetben a felhasználó, a szolgáltató adatokat külsõ forrásból nem gyûjt, kivéve ha erre felhasználó a külsõ forrás adatkezelõjét felhatalmazta. A felhasználó a személyes adatokat a regisztráció során, vagy késõbb, bármely szolgáltatás igénybe vételekor adja meg. A regisztrációs ûrlapon szereplõ adatok megadása kötelezõ, kivéve, ha ennek ellenkezõje kifejezetten fel van tüntetve.
 16. A hirdetõvel a weboldalon a hirdetés iránt érdeklõdõk, a hirdetésben megadott személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba.
 17. Abban az esetben amikor felhasználó/érdeklõdõ nem regisztrál a weboldalon, de az oldal szolgáltatásait regisztráció nélkül igénybe veszi (pl.: hirdetésre történõ érdeklõdés), annak érdekében, hogy hirdetõ felvehesse a felhasználóval a kapcsolatot, meg kell adnia személyes adatait, név, telefonszám, email cím, melyek a hirdeto részére továbbításra kerülnek.
 18. A felhasználó szavatolja, hogy a szolgáltatások igénybevétele során az általa más természetes személyekrõl megadott személyes adatokat jogszerûen kezeli, illetékes személy hozzájárulását beszerezte. A felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelõsség a felhasználót terheli.
 19. A felhasználó regisztrációkor adatainak megadásával (pl. email cím, felhasználónév, jelszó stb.) egyben felelõsséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 20. A szolgáltató nem ellenõrzi a felhasználó által megadott személyes adatokat, ahogyan azt sem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e.
 21. A szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozót, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – külsõ szolgáltatót. Az adatfeldolgozó részére történõ adattovábbításhoz nem szükséges a felhasználó külön hozzájárulása.
 22. A szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezõ adatokkal. Nem minõsül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak az adatok statisztikailag összesített formában történõ felhasználása, ez semmilyen formában nem tartalmazhat az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot.
 23. A szolgáltató gondoskodik a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok biztonságáról, azokat az irányadó jogszabályoknak megfelelõen tartják nyilván, biztosítja, hogy azok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását és terjesztését.
 24. Amennyiben a felhasználó hozzájárul, a szolgáltató felveszi a kapcsolatot a felhasználóval és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld, postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a felhasználó hozzájárulása. A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását, indokolás nélkül.
 25. Amennyiben a felhasználó e-mailt küld a szolgáltató részére és a felhasználó ezen kívül nem rendelkezik regisztrációval, a szolgáltató az e-mail címet az ügy lezárását követõen legkésõbb 90 napon belül törli, kivéve, ha a szolgáltató jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a szolgáltató e jogos érdekének fennállásáig.
 26. A szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat addig kezelheti, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy írásban nem kéri a személyes adatok törlését. Ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetoséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak, az adatkezelés megszüntetését írásban kell kérnie. Ez esetben a személyes adat a szolgáltató rendszerébol törlodik.
 27. Jogellenes, megtévesztõ személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bûncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának megszûnésével egyidejûleg a személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bûncselekmény vagy polgári jogi felelõsség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás idõtartamára megõrízni.
 28. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerõsen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést a szolgáltató a felhasználó tájékoztatása mellett végrehajtja.
 29. Személyes adat törlésére irányuló igényt postai úton és emailben lehet kezdeményezni, annak teljesítését követõen a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók vissza. Az adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 60 nap áll a szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a szolgáltató a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 60 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 30. A hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a szolgáltató a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.
 31. A szolgáltató a következõ esetekben törli a személyes adatokat:
  • a felhasználó kérésére
  • adatkezelés célja megszûnt
  • kezelésének határideje lejárt
  • amennyiben kezelésük jogellenes
  • bíróság vagy adatvédelmi hatóság elrendelte
 32. A szolgáltató jogosult adatfeldolgozót igénybe venni a tevékenysége ellátásához. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a szolgáltatóval kötött szerzõdés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni, a szolgáltató ellenorzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a szolgáltató hozzájárulásával jogosultak.
 33. A szolgáltató külsõ szolgáltatókat vehet igénybe a weboldal szolgáltatásai biztosítása érdekében és velük együttmuködik. A külsõ szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében azok saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A szolgáltató minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében, hogy a külsõ szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelõen kezelje és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel.
 34. Ilyen külsõ szolgáltató: Paypal Holdings Inc., Google Ireland Limited, Amazon Inc., Facebook Inc.
 35. A weboldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében “sütik” (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevõk számítógépén. Süti az igénybe vevõ böngészõjén keresztül annak merevlemezére kerülõ információs fájl, mely az igénybe vevõ késõbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a weboldal korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevõ személyének azonosítására, csak az igénybe vevo gépének felismerésére.
 36. A szolgáltató a weboldalról begyûjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belsõ elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetõsége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elõsegíthesse a weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
 37. A szolgáltató a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, a cookie-k alkalmazásával a következõ személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok valamint érdeklõdési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési elõzmények alapján).
 38. A legtöbb böngészõ alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevo a böngészõjében módosíthatja a beállításokat, lehetõsége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, elõfordulhat, hogy a weboldal bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelõen megjelenni/mûködni.
 39. A szolgáltató együttmuködhet olyan külsõ szolgáltatóval, amely lehetové teszi, hogy a felhasználó a szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A szolgáltató webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külsõ szolgáltatókkal is együttmuködik. E külsõ szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, cookie-k használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Ezen külsõ szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC., E Külsõ szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 40. A szolgáltató külsõ szolgáltatónak tekinti azon felhasználókat, akik a weboldal bizonyos felületeit saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyûjthet, rögzíthet, kezelhet ezen felületen. Ebben az esetben szolgáltató nem végez adatkezelési tevékenységet, az ott szereplõ adatokért, azok megfelelõ kezeléséért a felhasználót terheli minden felelõsség.
 41. Amennyiben a szolgáltató a weboldalon található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a felhasználók megfelelõ elõzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltetõ részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a felhasználót nem hozhatja a jelen tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén a szolgáltató az adattovábbítás elõtt lehetõséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás elõtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
 42. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosult (de nem köteles).
 43. A felhasználó a rendszerbe történõ regisztrációval és/vagy bejelentkezéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 44. Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltató felhasználási feltételeinek.
 45. A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Jelen nyilatkozatot a szolgáltató előzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.